Τι είναι το κΕΔΑΣΥ;

Σκοπός και αρμοδιότητες των Κέντρων Διεπιστημονικής Αξιολόγησης, Συμβουλευτικής και Υποστήριξης

*βάσει του Νόμου 4823/2021 (ΦΕΚ 136/Α/3-8-2021)

background, pencils, colorful

Τα Κέντρα Εκπαιδευτικής και Συμβουλευτικής Υποστήριξης (Κ.Ε.Σ.Υ.) που ιδρύθηκαν με την παρ. 1 του άρθρου 6 του ν. 4547/2018 (Α’ 102) μετονομάζονται σε Κέντρα Διεπιστημονικής Αξιολόγησης, Συμβουλευτικής και Υποστήριξης (ΚΕ.Δ.Α.Σ.Υ.).

Σκοπός των ΚΕ.Δ.Α.Σ.Υ. είναι η υποστήριξη των μαθητών, των σχολικών μονάδων και των Ε.Κ. της περιοχής αρμοδιότητάς τους για τη διασφάλιση της ισότιμης πρόσβασης όλων ανεξαιρέτως των μαθητών στην εκπαίδευση και την προάσπιση της αρμονικής ψυχοκοινωνικής τους ανάπτυξης και προόδου. Για τα ζητήματα, για τα οποία επιφυλάσσεται αποκλειστική αρμοδιότητα στα ΚΕ.Δ.Α.Σ.Υ., δεν έχουν αρμοδιότητα άλλες δημόσιες υπηρεσίες ή φορείς.

Οι αρμοδιότητες που ασκούν τα ΚΕ.Δ.Α.Σ.Υ. είναι ιδίως σε επίπεδο:

 •    διερεύνησης και αξιολόγησης εκπαιδευτικών και ψυχοκοινωνικών αναγκών
 •    σχεδιασμού και υλοποίησης εκπαιδευτικών και ψυχοκοινωνικών παρεμβάσεων
 •    υποστήριξης του συνολικού έργου των σχολικών μονάδων:
 •    ενημέρωσης και επιμόρφωσης:
 •    ευαισθητοποίησης του κοινωνικού συνόλου

 

Τα Κ.Ε.Δ.Α.Σ.Υ. χειρίζονται κάθε συναφές θέμα σε συνεργασία με τις λοιπές περιφερειακές δομές διοίκησης και υποστήριξης της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης. Στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων τους, τα ΚΕ.Δ.Α.Σ.Υ. συνεργάζονται με τα Κέντρα Πιστοποίησης Αναπηρίας (ΚΕ.Π.Α.), τις Ανώτατες Υγειονομικές Επιτροπές Πιστοποίησης Αναπηρίας, καθώς και τις λοιπές δημόσιες υπηρεσίες υγείας κατά τον λόγο των αρμοδιοτήτων τους.

Έχουν την αποκλειστική αρμοδιότητα εισήγησης για την κατάταξη, εγγραφή, μετεγγραφή και φοίτηση στην κατάλληλη σχολική μονάδα των μαθητών με αναπηρία ή ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες, καθώς και για το κατάλληλο πλαίσιο εξατομικευμένης υποστήριξης, ήτοι παράλληλη στήριξη ή φοίτηση σε τμήμα ένταξης σε σχολική μονάδα της γενικής εκπαίδευσης.

Εισηγούνται ειδικά προγράμματα για τη μετάβαση των μαθητών όλων των τύπων και βαθμίδων εκπαίδευσης σε άλλο τύπο ή βαθμίδα, σε συνεργασία με τις σχολικές μονάδες προέλευσης και υποδοχής των μαθητών, στα οποία μπορούν να συμμετέχουν και οι γονείς ή κηδεμόνες των μαθητών.

Διενεργούν ατομικές αξιολογήσεις και εκδίδουν αξιολογικές εκθέσεις στις εξής περιπτώσεις:

     α) Ύστερα από αίτημα των γονέων ή κηδεμόνων προς το ΚΕ.Δ.Α.Σ.Υ.

     β) Ύστερα από τεκμηριωμένη εισήγηση της Ε.Δ.Υ. ή, εάν δεν υφίσταται, του συλλόγου διδασκόντων της σχολικής μονάδας.

     γ) Όταν διαπιστώνεται σχετική ανάγκη από τις δράσεις διερεύνησης εκπαιδευτικών και ψυχοκοινωνικών αναγκών.

ink, pens, sketch

Διερεύνηση αναγκών

 • Αξιολόγηση των εκπαιδευτικών αναγκών ή εμποδίων στη μάθηση των μαθητών προσχολικής και σχολικής ηλικίας, συμπεριλαμβανομένων των μαθητών με αναπηρία ή ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες, καθώς και η έκδοση σχετικής αξιολογικής έκθεσης.

 • Κατ’ αποκλειστικότητα σύνταξη εξατομικευμένων αξιολογικών εκθέσεων για τους μαθητές της περιοχής αρμοδιότητάς τους, στις οποίες αναφέρονται οι σύγχρονες εκπαιδευτικές προσεγγίσεις, τα εκπαιδευτικά βοηθήματα, τα καινοτόμα μέσα ή οι υπηρεσίες προηγμένης τεχνολογίας που μπορούν να υποστηρίξουν τη λειτουργική συμμετοχή όλων των μαθητών στην εκπαιδευτική διαδικασία.

 • Εισήγηση στη σχολική μονάδα για την κατάρτιση των προσαρμοσμένων εξατομικευμένων ή ομαδικών προγραμμάτων ψυχοπαιδαγωγικής και διδακτικής υποστήριξης και δραστηριοτήτων, σε συνεργασία με τους εκπαιδευτικούς και τα μέλη του Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (Ε.Ε.Π.), καθώς και η εισήγηση για την εφαρμογή κοινωνικών και λοιπών υποστηρικτικών μέτρων για τα άτομα με αναπηρία ή ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες στις σχολικές μονάδες, στην έδρα του ΚΕ.Δ.Α.Σ.Υ. ή κατ’ οίκον.

 • Πρόταση στη σχολική μονάδα για την εφαρμογή προγραμμάτων έγκαιρης διεπιστημονικής και εκπαιδευτικής υποστήριξης στο πλαίσιο της πρώιμης παρέμβασης.

 • Διατύπωση των βασικών αξόνων των Εξατομικευμένων Προγραμμάτων Εκπαίδευσης (Ε.Π.Ε.)

 • Προώθηση των αρχών της διαφοροποιημένης παιδαγωγικής.

 • Καθορισμό του είδους των εκπαιδευτικών βοηθημάτων, του μορφότυπου των προσβάσιμων διδακτικών βιβλίων, των υποστηρικτικών τεχνολογιών και των εύλογων προσαρμογών που διευκολύνουν την πρόσβαση στον χώρο και στη μαθησιακή διαδικασία, τα οποία χρειάζονται οι μαθητές με αναπηρία ή ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες στη σχολική μονάδα ή στο σπίτι, η παροχή υπηρεσιών υποστηρικτικών τεχνολογιών για την οποία δεν απαιτείται ιατρική γνωμάτευση, καθώς και η υποστήριξη κάθε αρμόδιου φορέα για την εξασφάλιση της ανεμπόδιστης πρόσβασης και παραμονής των μαθητών στους χώρους της εκπαίδευσης, όπως επιτάσσει η Διεθνής Σύμβαση για τα δικαιώματα των ατόμων με αναπηρίες (ν. 4074/2012, Α’88).

 • Κατ’ αποκλειστικότητα σύνταξη αξιολογικής έκθεσης για τους μαθητές της δημόσιας ή της ιδιωτικής εκπαίδευσης για τις ειδικές ρυθμίσεις, διευθετήσεις ή εύλογες προσαρμογές, όπως η παροχή περισσότερου χρόνου, η χρήση υποστηρικτικών τεχνολογιών, η παροχή δια ζώσης διευκόλυνσης και η παροχή των θεμάτων σε προσβάσιμη μορφή, ανάλογα με το είδος αναπηρίας ή τις ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες και τους περιορισμούς που συνεπάγονται, για την απρόσκοπτη συμμετοχή στις ενδοσχολικές, προαγωγικές και απολυτήριες εξετάσεις της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, στις μεταγυμνασιακές και μεταλυκειακές σπουδές, στις εισαγωγικές πανελλαδικές εξετάσεις, καθώς και στις εξετάσεις για την απόκτηση του κρατικού πιστοποιητικού γλωσσομάθειας και του κρατικού πιστοποιητικού πληροφορικής. Κατά τη σύνταξη της αξιολογικής έκθεσης εξαντλούνται οι δυνατότητες η εξέταση να γίνεται στα ίδια θέματα και συγχρόνως με τους υπόλοιπους μαθητές, σε συνδυασμό με τις ανωτέρω ειδικές εξατομικευμένες ρυθμίσεις, διευθετήσεις ή προσαρμογές και τη χρήση υποστηρικτικών τεχνολογιών.

 • Κατ’ αποκλειστικότητα λήψη της απόφασης για αντικατάσταση των γραπτών δοκιμασιών, για τους μαθητές της δημόσιας ή της ιδιωτικής εκπαίδευσης με αναπηρία ή ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες, με προφορικές ή άλλης μορφής, ως προς τον τρόπο διατύπωσης και το μορφότυπο των θεμάτων, δοκιμασίες στις εξετάσεις, ύστερα από εμπεριστατωμένη αιτιολόγηση, ανάλογα με το είδος της αναπηρίας ή των ειδικών εκπαιδευτικών αναγκών.

 • Εισήγηση προς τις αρμόδιες κατά περίπτωση υπηρεσίες για ζητήματα που αφορούν στην ίδρυση, την κατάργηση, την προαγωγή, τον υποβιβασμό, τη μετατροπή, τη συγχώνευση και τη μεταφορά, καθώς και την προσθήκη τομέων και ειδικοτήτων των Σχολικών Μονάδων Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης (Σ.Μ.Ε.Α.Ε.) και των Τμημάτων Ένταξης (Τ.Ε.).

 • Διερεύνηση αιτημάτων ψυχοκοινωνικής στήριξης.

 Τα ΚΕΔΑΣΥ υποστηρίζουν τις σχολικές μονάδες για τη σύνταξη και την υλοποίηση των βραχυχρόνιων προγραμμάτων παρέμβασης, την εξειδίκευση των βασικών αξόνων των Εξατομικευμένων Προγραμμάτων Εκπαίδευσης (Ε.Π.Ε.) των μαθητών/τριών καθώς και την υποστήριξη και την παρακολούθηση της εκπαιδευτικής και ψυχοκοινωνικής πορείας των μαθητών/τριών, καθώς και σε άλλα θέματα τα οποία εμπίπτουν στις αρμοδιότητές τους, ύστερα από τη διατύπωση σχετικών αιτημάτων εκ μέρους των σχολικών μονάδων. Οι σχετικές παρεμβάσεις υποστήριξης δύνανται να αφορούν ζητήματα:

                α) ενημέρωσης επί συγκεκριμένων θεμάτων, μετά τη διαπίστωση της ανάγκης συμβουλευτικής υποστήριξης των εκπαιδευτικών,

                β) πρόληψης, μετά τη διαπίστωση ενδείξεων απαρχής καταστάσεων που χρήζουν παρέμβασης και

               γ) επανόρθωσης, εφόσον υπάρχουν ήδη διαπιστωμένα προβλήματα ή δυσλειτουργίες στη σχολική κοινότητα που χρήζουν αντιμετώπισης.

support, help, dirty

Σχεδιασμός

 • Υλοποίηση, σε συνεργασία με τους εκπαιδευτικούς και τις Επιτροπές Διεπιστημονικής Υποστήριξης (Ε.Δ.Υ.), προσαρμοσμένων εξατομικευμένων ή ομαδικών παρεμβάσεων παιδαγωγικής και συμβουλευτικής ψυχοκοινωνικής στήριξης σε μαθητές, μέσω προγραμμάτων εκπαιδευτικής παρέμβασης και πρόληψης, στοχευμένων δράσεων ενίσχυσης των γνωστικών και ψυχοκοινωνικών δεξιοτήτων των μαθητών, δράσεων ενδυνάμωσης συγκεκριμένων μελών ή ευάλωτων ομάδων της μαθητικής κοινότητας, καθώς και δράσεων που αποσκοπούν στην καλλιέργεια ευκαιριών προσωπικής ανάπτυξης, στην ενίσχυση της αυτοεκτίμησης και συνολικά στη βελτίωση της ποιότητας της ζωής των μαθητών.
 • Παροχή συμβουλευτικής υποστήριξης στο εκπαιδευτικό, το ειδικό εκπαιδευτικό και ειδικό βοηθητικό προσωπικό των σχολικών μονάδων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης σε ζητήματα βέλτιστης διδακτικής πρακτικής, ανταπόκρισης στις ανάγκες των μαθητών με αναπηρία ή ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες, αποδοχής της διαφορετικότητας και αξιοποίησης της ετερογένειας του μαθητικού πληθυσμού, προώθησης ενταξιακών πρακτικών, ανάπτυξης συνεργατικών δράσεων, καλλιέργειας βασικών δεξιοτήτων αποτελεσματικής επικοινωνίας, ψυχοκοινωνικής στήριξης των μαθητών, ενδυνάμωσης συγκεκριμένων μελών ή ευάλωτων ομάδων της σχολικής κοινότητας και αντιμετώπισης καταστάσεων κρίσης.
 • Παροχή συμβουλευτικής υποστήριξης στους γονείς και κηδεμόνες των μαθητών σε σχέση με ζητήματα υποστήριξης της σχολικής μάθησης, της οργάνωσης της μελέτης και της συνεργασίας με τη σχολική μονάδα.
books, pages, open

Διαδικασία ατομικής αξιολόγησης

Τα ΚΕ.Δ.Α.Σ.Υ. έχουν την αποκλειστική αρμοδιότητα εισήγησης για την κατάταξη, εγγραφή, μετεγγραφή και φοίτηση στην κατάλληλη σχολική μονάδα των μαθητών με αναπηρία ή ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες, καθώς και για το κατάλληλο πλαίσιο εξατομικευμένης υποστήριξης, ήτοι παράλληλη στήριξη ή φοίτηση σε τμήμα ένταξης σε σχολική μονάδα της γενικής εκπαίδευσης.

Τα ΚΕ.Δ.Α.Σ.Υ. ή οι Ε.Δ.Υ. εισηγούνται ειδικά προγράμματα για τη μετάβαση των μαθητών όλων των τύπων και βαθμίδων εκπαίδευσης σε άλλο τύπο ή βαθμίδα, σε συνεργασία με τις σχολικές μονάδες προέλευσης και υποδοχής των μαθητών, στα οποία μπορούν να συμμετέχουν και οι γονείς ή κηδεμόνες των μαθητών.

Τα ΚΕ.Δ.Α.Σ.Υ. διενεργούν ατομικές αξιολογήσεις και εκδίδουν αξιολογικές εκθέσεις στις εξής περιπτώσεις:

    α) Ύστερα από αίτημα των γονέων ή κηδεμόνων προς το ΚΕ.Δ.Α.Σ.Υ.

    β) Ύστερα από τεκμηριωμένη εισήγηση της Ε.Δ.Υ. ή, εάν δεν υφίσταται, του συλλόγου διδασκόντων της σχολικής μονάδας.

    γ) Όταν διαπιστώνεται σχετική ανάγκη από τις δράσεις διερεύνησης εκπαιδευτικών και ψυχοκοινωνικών αναγκών.

Τα ΚΕ.Δ.Α.Σ.Υ. εκτός από περιπτώσεις ατομικής αξιολόγησης και υποστήριξης, διερευνούν και αιτήματα, που υποβάλλονται από τους συλλόγους διδασκόντων των σχολικών μονάδων και αφορούν σε θέματα των αρμοδιοτήτων τους. Τα αιτήματα αυτά συνοδεύονται από το σχετικό πρακτικό του συλλόγου διδασκόντων, το οποίο περιλαμβάνει την τεκμηρίωση της αναγκαιότητας της σχετικής παρέμβασης από πλευράς του ΚΕ.Δ.Α.Σ.Υ., περιγραφική έκθεση των μέτρων που έχουν ληφθεί από τη σχολική μονάδα για το προς παρέμβαση θέμα και τα σχετικά αποτελέσματα.

Η ατομική αξιολόγηση αφορά στην αξιολόγηση των μαθητών/τριών που ενδέχεται να εμφανίζουν αναπηρία ή/και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες ή μαθητών/τριών που αντιμετωπίζουν άλλες ψυχοκοινωνικού τύπου δυσκολίες σε ατομικό επίπεδο, με σκοπό την εξατομικευμένη υποστήριξη

 • Για την καθορισμό της αξιολογικής διαδικασίας, εξετάζονται, σε τακτική ή έκτακτη συνεδρίαση του συλλόγου εκπαιδευτικού προσωπικού, οι προς διεκπεραίωση αιτήσεις αξιολόγησης μαθητών/τριών και ο Σύλλογος Εκπαιδευτικού Προσωπικού αποφασίζει τη συγκρότηση της διεπιστημονικής ομάδας
 • Προγραμματίζεται ο χρόνος συνάντησης μελών της διεπιστημονικής ομάδας καταρχήν με τους γονείς/κηδεμόνες του μαθητή/τριας και εφόσον κρίνεται απαραίτητη η ατομική αξιολόγηση, με τον ίδιο το μαθητή/τριας.
 • Ύστερα από τις συναντήσεις των μελών της διεπιστημονικής ομάδας με τους γονείς ή κηδεμόνες, τα μέλη της διεπιστημονικής ομάδας που συμμετείχαν στην αξιολόγηση του μαθητή/τριας, συνεδριάζουν για να συντάξουν τη έκθεση αξιολόγησης-γνωμάτευσης,
 • Κατά τη συνεδρίαση της διεπιστημονικής ομάδας κάθε μέλος, μετά από σχετική ανταλλαγή απόψεων καταθέτει γραπτά τα δεδομένα των παρατηρήσεων και των αξιολογήσεών του καθώς και την εισήγησή του για τους άξονες του Ε.Π.Ε. και οποιαδήποτε διαπίστωση ή εκτίμηση που μπορεί να συμβάλει στην πλήρη αξιολόγηση και υποστήριξη του μαθητή/τριας. Η συνεδρίαση ολοκληρώνεται με τη σύνταξη της έκθεσης αξιολόγησης – γνωμάτευσης η οποία, με ευθύνη του Προϊστάμενου του ΚΕΔΑΣΥ, υπογράφεται από όλους τους/τις συμμετέχοντες/ουσες στη διαδικασία αξιολόγησης και σφραγίζεται αφού υπογραφεί και από τον/την ίδιο/α.

Για τον προσδιορισμό των εκπαιδευτικών αναγκών και τον σχεδιασμό των βασικών αξόνων των Ε.Π.Ε. μαθητών/τριών με (αισθητηριακές, ψυχικές, νευρολογικές) διαταραχές όρασης ή ακοής, κινητικές αναπηρίες, χρόνια νοσήματα, ψυχικές διαταραχές, διαταραχές αυτιστικού φάσματος, καθώς και όσων άλλων λαμβάνουν φαρμακευτική αγωγή, η οποία δύναται να επηρεάσει τη μαθησιακή τους ικανότητα, απαιτείται η συνεργασία των ΚΕΔΑΣΥ με ιατρικές υπηρεσίες, προκειμένου στους άξονες του Ε.Π.Ε. να περιληφθούν κατευθύνσεις για τις αναγκαίες εργονομικές διευθετήσεις ή παρεμβάσεις, με στόχο την πληρέστερη πρόσβαση των μαθητών στην εκπαίδευση.

Η έκθεση αξιολόγησης – γνωμάτευση χορηγείται στους γονείς ή κηδεμόνες του/της μαθητή/τριας σε ειδική συνεδρίαση, όπου παρέχεται και προφορική ενημέρωση από τα μέλη της διεπιστημονικής ομάδας αξιολόγησης και από τον Προϊστάμενο του ΚΕΔΑΣΥ

Η διακίνηση της έκθεσης αξιολόγησης-γνωμάτευσης προς τη σχολική μονάδα ή σε άλλους φορείς γίνεται με ευθύνη των γονέων ή κηδεμόνων

Όταν υπάρχει διάσταση απόψεων μεταξύ των εκθέσεων αξιολόγησης – γνωματεύσεων των ΚΕΔΑΣΥ και των Κοινοτικών Κέντρων Ψυχικής Υγείας Παιδιών και Εφήβων για τον/την ίδιο μαθητή/τρια ή όταν οι γονείς και κηδεμόνες διαφωνούν με το αποτέλεσμα της έκθεσης αξιολόγησης-γνωμάτευσης του ΚΕΔΑΣΥ, οι γονείς ή κηδεμόνες έχουν δικαίωμα προσφυγής σε πενταμελή Δευτεροβάθμια Επιτροπή Διεπιστημονικής Αξιολόγησης (ΔΕΔΑ)

books, library, room

 Αξιολόγηση αναγκών σε επίπεδο ομάδας

 

Η αξιολόγηση αναγκών σε επίπεδο ομάδας αφορά τον σχεδιασμό, την εφαρμογή και την αξιολόγηση ομαδικών παρεμβάσεων στην τάξη με τη συνεργασία των εκπαιδευτικών του σχολείου με σκοπό:

 • την εκπαιδευτική, κοινωνική και συναισθηματική ενδυνάμωση όλων των μαθητών/τριών, την ανάπτυξη κλίματος συνεργασίας και αλληλοϋποστήριξης και
 • την αντιμετώπιση συγκεκριμένων προβλημάτων και καταστάσεων κρίσης.

Μετά τη συλλογή δεδομένων, η διεπιστημονική ομάδα του ΚΕΔΑΣΥ σε συνεργασία με τους/τις εκπαιδευτικούς της σχολικής μονάδας καταρτίζουν ομαδικά προγράμματα ψυχοπαιδαγωγικής και διδακτικής υποστήριξης ομάδων μαθητών/τριών ή τμημάτων, τα οποία περιλαμβάνουν βραχυπρόθεσμους και μακροπρόθεσμους στόχους.

boy, book, reading

  Μετάβαση μεταξύ βαθμίδων εκπαίδευσης – Διαχείριση κρίσεων

Τα ΚΕΔΑΣΥ υποστηρίζουν τις σχολικές μονάδες για τον σχεδιασμό και την υλοποίηση ειδικών δράσεων μετάβασης των μαθητών/τριών μεταξύ των διαφόρων βαθμίδων εκπαίδευσης, καθώς και για τη μετάβαση των μαθητών στην ενήλικη ζωή.

Όταν ανακύπτουν καταστάσεις κρίσεων στις σχολικές μονάδες, λαμβάνουν ειδική μέριμνα και παρέχουν, σε συνεργασία με τις Ε.Δ.Υ., όπου υφίστανται, υποστήριξη σε όλα τα εμπλεκόμενα μέλη της σχολικής κοινότητας (μαθητές/τριες, εκπαιδευτικούς, γονείς) και ιδίως σε όσους/ες επλήγησαν από ιδιαίτερες και απρόβλεπτες δυσμενείς καταστάσεις. Σε αυτό το πλαίσιο:

 • λειτουργούν συμβουλευτικά προς τους/τις διευθυντές/ ντριες των σχολικών μονάδων σε σχέση με την αξιοποίηση συγκεκριμένων στρατηγικών διαχείρισης της κρίσης,
 • υποστηρίζουν το εκπαιδευτικό προσωπικό και τους/ τις μαθητές/τριες σε ατομικό και συλλογικό επίπεδο, ώστε να ανταπεξέλθουν στις αυξημένες ψυχοκοινωνικές απαιτήσεις της ιδιαίτερης συνθήκης.

              Υποστήριξη του συνολικού έργου των σχολικών μονάδων

Τα Κ.Ε.Σ.Υ, υποστηρίζουν το συνολικό έργο των σχολικών μονάδων σε συνεργασία με τα οικεία ΠΕ.Κ.Ε.Σ. και τις Ε.Δ.Υ., όπου υφίστανται, υποστηρίζουν συνολικά το εκπαιδευτικό έργο των σχολικών μονάδων στις προσπάθειές τους να ανταποκριθούν στις μαθησιακές και ψυχοκοινωνικές ανάγκες των μαθητών/τριών. Τομείς που άπτονται των αρμοδιοτήτων τους είναι:

 • Η ενίσχυση των γνωστικών δεξιοτήτων των μαθητών, η πρόληψη της σχολικής διαρροής και η δημιουργία μίας ασφαλούς και υποστηρικτικής σχολικής κουλτούρας που ευνοεί την ψυχοκοινωνική υγεία και τη συναισθηματική ευημερία των μαθητών.
 • Η υποστήριξη της διατύπωσης προτεραιοτήτων και στόχων ψυχοκοινωνικής στήριξης των μαθητών, καθώς και του σχεδιασμού ολιστικών πολιτικών και στρατηγικών σε σχέση με ψυχοκοινωνικά ζητήματα.
 • Ο εντοπισμός δομικών φραγμών και εμποδίων στην ισότιμη πρόσβαση των μαθητών στη μάθηση και η εφαρμογή επιστημονικών, εκπαιδευτικών και άλλων υποστηρικτικών μέτρων για το σύνολο των μαθητών της σχολικής κοινότητας.
 • Η υποστήριξη της υλοποίησης προγραμμάτων πρωτογενούς ή δευτερογενούς πρόληψης και προαγωγής της ψυχικής υγείας.
 • Η ενίσχυση της επικοινωνίας και της συνεργασίας της σχολικής μονάδας με τους γονείς ή κηδεμόνες και τις υπηρεσίες παροχής ψυχολογικής και κοινωνικής υποστήριξης.

   Ενημέρωση της σχολικής κοινότητας – Επιμόρφωση

Τα ΚΕΔΑΣΥ ασκούν αρμοδιότητες ενημέρωσης της σχολικής κοινότητας και επιμόρφωσης. Προγραμματίζουν και διενεργούν ενημερωτικές συναντήσεις, εκδηλώσεις και επιμορφώσεις, οι οποίες αποσκοπούν στην υποστήριξη όλων των εμπλεκομένων στη μαθησιακή διαδικασία (μαθητών/τριων, εκπαιδευτικών, γονέων) και αντιστοιχούν με τις εκάστοτε ανάγκες και προτεραιότητες των σχολικών μονάδων των περιοχών ευθύνης τους. Τα ΚΕΔΑΣΥ δύνανται να οργανώνουν στοχευμένες ενημερωτικές συναντήσεις και κατόπιν πρόσκλησης των Συλλόγων Γονέων και Κηδεμόνων των σχολείων. Δράσεις που μπορούν να αναλάβουν είναι:

 • Η ενημέρωση της σχολικής κοινότητας για καινοτόμες εθνικές, ευρωπαϊκές ή διεθνείς δράσεις και προγράμματα σχετικά με ψυχοκοινωνικά ζητήματα.
 • Η παραγωγή και διάδοση ενημερωτικού υλικού για τους εκπαιδευτικούς, τους μαθητές, τους γονείς ή κηδεμόνες, καθώς και για την ευρύτερη κοινότητα για τα ανωτέρω ζητήματα.
 • Η διατήρηση βιβλιοθήκης και αρχείου πληροφόρησης, σε έντυπη και ηλεκτρονική μορφή, για ζητήματα ψυχοκοινωνικής και μαθησιακής υποστήριξης.
 • Η ευαισθητοποίηση του κοινωνικού συνόλου, η προώθηση συνεργασιών ανάμεσα στις σχολικές μονάδες, τους γονείς ή κηδεμόνες, τους επιστημονικούς και κοινωνικούς φορείς, τις υπηρεσίες της τοπικής αυτοδιοίκησης, τα Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα (Α.Ε.Ι.), καθώς και η ευαισθητοποίηση της ευρύτερης κοινότητας σε θέματα δικαιωμάτων του παιδιού, διαφορετικότητας και ψυχοκοινωνικής υγείας.
 • Η παροχή συνεχούς συμβουλευτικής υποστήριξης και ενημέρωσης στο εκπαιδευτικό προσωπικό, καθώς και σε όσους συμμετέχουν στην εκπαιδευτική διαδικασία και η διοργάνωση προγραμμάτων ενημέρωσης για τους γονείς ή κηδεμόνες, στην περιοχή αρμοδιότητάς τους, υπό τη μορφή ενημερωτικών ημερίδων ή άλλων δράσεων.
 • Ο σχεδιασμός και η υλοποίηση επιμορφωτικών δράσεων, σε συνεργασία με τον Περιφερειακό Επόπτη Ποιότητας της Εκπαίδευσης ή τους Επόπτες Ποιότητας της Εκπαίδευσης και τους Συμβούλους Εκπαίδευσης των Διευθύνσεων Εκπαίδευσης της έδρας του ΚΕ.Δ.Α.Σ.Υ., κατόπιν έγκρισης του Περιφερειακού Επόπτη Ποιότητας της Εκπαίδευσης, προς όφελος των μελών της σχολικής κοινότητας.


Ευαισθητοποίηση του κοινωνικού συνόλου

Τα ΚΕΔΑΣΥ ασκούν αρμοδιότητες ευαισθητοποίησης του κοινωνικού συνόλου

old books, book, old