Διαδικασία παραπομπής

Ανίχνευση – Τα πρώτα βήματα – Παραπομπή του μαθητή στο ΚΕΔΑΣΥ 

teacher, learning, school

Με λίγα λόγια:

Αν επιθυμείτε να κάνετε αίτηση για αξιολόγηση του παιδιού σας στο ΚΕΔΑΣΥ Κω, απευθυνθείτε στο σχολείο σας και αυτό θα σας καθοδηγήσει στο τι θα κάνετε. Μετά την ολοκλήρωση των ενεργειών του σχολείου, θα ειδοποιηθείτε από αυτό, προκειμένου να κάνετε αυτοπροσώπως την αίτησή σας στο Κέντρο μας. 
Είμαστε εδώ

Αναλυτικότερα:

Βάσει του Νόμου 4823/2021
Τα ΚΕ.Δ.Α.Σ.Υ. διενεργούν ατομικές αξιολογήσεις και εκδίδουν αξιολογικές εκθέσεις στις εξής περιπτώσεις:

1) από στελέχη του ΚΕΔΑΣΥ, όταν διαπιστώνεται σχετική ανάγκη, από τις επί τόπου δράσεις διερεύνησης εκπαιδευτικών και ψυχοκοινωνικών αναγκών (επισκέψεις στελεχών του ΚΕΔΑΣΥ σε σχολεία, διερεύνηση-ανίχνευση κατά τη διάρκεια της διδασκαλίας)

2) ύστερα από πρόταση των Ε.Δ.Υ., όταν κρίνεται ότι μαθητές χρήζουν περαιτέρω αξιολόγησης και έκδοσης σχετικής αξιολογικής έκθεσης, παρά την εφαρμογή βραχυχρόνιου προγράμματος υποστήριξης στο σχολείο τους,

3) ύστερα από πρόταση της Ομάδας Εκπαιδευτικής Υποστήριξης (Ο.Ε.Υ.) μαθητών (στις σχολικές μονάδες στις οποίες δεν λειτουργεί Ε.Δ.Υ.) και η οποία διατυπώνεται μετά την εφαρμογή βραχυχρόνιου προγράμματος υποστήριξης,

4) ύστερα από αίτημα του γονέα/κηδεμόνα προς το ΚΕ.Δ.Α.Σ.Υ. Στην περίπτωση αυτή, το ΚΕ.Δ.Α.Σ.Υ. συνεργάζεται με το σχολείο και μπορεί, εφόσον το κρίνει σκόπιμο, να ζητά τη γνώμη των Ε.Δ.Υ. ή των Ο.Ε.Υ.

Σε κάθε περίπτωση, για την αξιολόγηση και την έκδοση σχετικών αξιολογικών εκθέσεων – γνωματεύσεων από τα ΚΕ.Δ.Α.Σ.Υ., απαιτείται:

α) υποβολή σχετικού αιτήματος των γονέων/κηδεμόνων προς το ΚΕ.Δ.Α.Σ.Υ.,

β) αιτιολογημένη εισήγηση του συλλόγου διδασκόντων προς το ΚΕ.Δ.Α.Σ.Υ., από την οποία να προκύπτει ότι έγιναν όλες οι αναγκαίες υποστηρικτικές παρεμβάσεις από τη σχολική μονάδα του μαθητή, τα αποτελέσματα των παρεμβάσεων αυτών, καθώς και το βραχυχρόνιο πρόγραμμα παρέμβασης, το οποίο έχει συνταχθεί και υλοποιηθεί από την Ε.Δ.Υ. ή την Ομάδα Εκπαιδευτικής Υποστήριξης μαθητών.

Αν και εφόσον οι εκπαιδευτικοί ή γονείς/κηδεμόνες του μαθητή διαπιστώσουν διαφοροποίηση του μαθητή, σε σχέση με τον μέσο όρο της σχολικής τάξης, στη σχολική επίδοση, τη συμπεριφορά ή τη ψυχοσυναισθηματική/κοινωνική του κατάσταση, ξεκινά η διαδικασία διερεύνησης-αντιμετώπισης:

 
Ενημερώνονται όλοι οι εμπλεκόμενοι στη διαπαιδαγώγηση του μαθητή (εκπαιδευτικοί, γονείς/κηδεμόνες) και σε συνεργασία με τον Συντονιστή Εκπαιδευτικού Έργου Γενικής (και κατά περίπτωση και Ειδικής) Αγωγής, προχωρά στα επόμενα βήματα (συζήτηση και κοινή αντιμετώπιση μέσα στη σχολική μονάδα – Βραχυχρόνιο Πρόγραμμα Παρέμβασης).
 
Η Ε.Δ.Υ. ή η Ομάδα Εκπαιδευτικής Υποστήριξης Μαθητών (Ο.Ε.Υ.) συντάσσει κατά τη συνεδρίαση του Συλλόγου Διδασκόντων Εισηγητική Έκθεση, κατά την οποία το σχολείο συναινεί και εισηγείται, ώστε ο μαθητής να παραπεμφθεί στο ΚΕΔΑΣΥ προκειμένου να εξεταστεί περαιτέρω και να αξιολογηθεί για τυχόν μαθησιακές ή άλλες δυσκολίες. Στην έκθεση αυτή αναγράφονται, εκτός από τα ατομικά στοιχεία του μαθητή, περιγραφικά οι σημαντικότερες δυσκολίες του και η απόφαση του σχολείου για την παραπομπή του. Κατά τη συγγραφή της εισηγητικής έκθεσης θα αναφερθούν τα βραχυχρόνια προγράμματα, τα οποία έχουν εκπονηθεί και στοχεύουν στην αποκατάσταση ή καταγραφή των δυσκολιών του μαθητή και στα αποτελέσματά τους.
Για μαθητές που φοιτούν σε σχολεία Γενικής Αγωγής, θα πρέπει να έχουν εξαντληθεί όλες οι διαδικασίες παρέμβασης από το σχολείο. Το σχολείο αποστέλλει υπηρεσιακά στο ΚΕΔΑΣΥ τα αποτελέσματα του Βραχυχρόνιου Προγράμματος Υποστήριξης, την Εισηγητική Έκθεση του σχολείου για παραπομπή του μαθητή στο ΚΕΔΑΣΥ και την Περιγραφική Παιδαγωγική Έκθεση. Τέλος, ενημερώνονται οι γονείς/κηδεμόνες του μαθητή, προκειμένου να κάνουν αίτηση στο Κέντρο, για την αξιολόγησή του. 
   • Η αίτηση του γονέα/κηδεμόνα υποβάλλεται αυτοπροσώπως στο ΚΕΔΑΣΥ Κω, Δευτέρα έως Παρασκευή και ώρες 09.00-13.00 και συνοδεύεται από φωτοτυπία αστυνομικής ταυτότητας ή διαβατηρίου του γονέα, φωτοαντίγραφο ταυτότητας ή σελίδας βιβλιαρίου υγείας του μαθητή όπου αναγράφονται τα στοιχεία του, φωτοαντίγραφα προηγούμενων γνωματεύσεων από άλλους φορείς, φωτοαντίγραφο δικαστικής απόφασης σε περίπτωση επιμέλειας, κ.ο.κ. Οι γονείς/κηδεμόνες μπορούν να κάνουν αίτηση αξιολόγησης στο Κέντρο μας από την έναρξη των παρεμβάσεων του σχολείου, προκειμένου να σχεδιαστεί ταχύτερα η αξιολόγηση του μαθητή.
   • Η έδρα του ΚΕΔΑΣΥ Κω βρίσκεται στο Ζηπάρι της Κω, στην οδό Εμμ. Κιαπόκα & Σμύρνης, στο ισόγειο (τηλ.: 22420 67189)  
 
Το ΚΕΔΑΣΥ, αφού λάβει τα παραπάνω έγγραφα, προγραμματίζει την ημέρα αξιολόγησης του μαθητή και ειδοποιεί εγκαίρως (συνήθως μία εβδομάδα πριν) τους γονείς για την ημερομηνία αξιολόγησης. Οι αξιολογήσεις πραγματοποιούνται σύμφωνα με τη σειρά πρωτοκόλλησής τους. Σε περιπτώσεις που τίθεται αποκλειστική προθεσμία για υποβολή αξιολογήσεων, όπως για συμμετοχή στις εισαγωγικές εξετάσεις στη τριτοβάθμια εκπαίδευση, αίτημα για Παράλληλη Στήριξη, κ.ά., οι αντίστοιχες αιτήσεις είναι δυνατόν να εξετάζονται κατά προτεραιότητα.
   • Σε περίπτωση αδυναμίας των γονέων να προσέλθουν στο προκαθορισμένο ραντεβού θα πρέπει να ενημερώνουν έγκαιρα την υπηρεσία. Σε περίπτωση μη προσέλευσης στο προκαθορισμένο ραντεβού χωρίς προηγούμενη έγκαιρη ειδοποίηση, η αίτηση για αξιολόγηση ακυρώνεται. 
   • Στη διαδικασία αξιολόγησης συμμετέχουν οι ειδικότητες του Κοινωνικού Λειτουργού, του Εκπαιδευτικού Ειδικής Αγωγής και του Ψυχολόγου και κατά περίπτωση οι ειδικότητες του Λογοθεραπευτή ή άλλων ειδικοτήτων που υπηρετούν στο ΚΕΔΑΣΥ. Ο μαθητής μπορεί να χρειαστεί να προσέλθει περισσότερες από μία φορά για την ολοκλήρωση της αξιολόγησης.

    Μετά την αξιολόγηση του μαθητή, η διεπιστημονική ομάδα του ΚΕΔΑΣΥ συνεδριάζει και εκδίδει Αξιολογική Έκθεση. Με την ολοκλήρωση της αξιολόγησης από τους ειδικούς, αν ο μαθητής εμπίπτει σε κάποια κατηγορία ειδικών εκπαιδευτικών αναγκών, συντάσσεται αξιολογική έκθεση, μετά από συνεδρίαση της διεπιστημονικής ομάδας και ακολουθεί η γραπτή και προφορική ενημέρωση, κατά τη διάρκεια της οποίας ενημερώνεται ο γονέας/κηδεμόνας λεπτομερώς για όλα τα αξιολογικά δεδομένα που οδήγησαν τη διεπιστημονική ομάδα στη σύνταξή της, καθώς και στη πρόταση για το κατάλληλο σχολικό πλαίσιο (Ειδικό Σχολείο, Τμήμα Ένταξης, Παράλληλη Στήριξη/Συνεκπαίδευση, κλπ.). Το ΚΕΔΑΣΥ μπορεί να προχωρήσει στη εκπόνηση Ειδικού Εκπαιδευτικού Προγράμματος όπου κριθεί απαραίτητο. Οι γνωματεύσεις των ΚΕΔΑΣΥ έχουν μόνιμη ισχύ, όταν αξιολογούνται μαθητές Β/θμιας Εκπαίδευσης και καθορίζεται επαναξιολόγηση, μετά από αίτηση του γονέα, πριν την εγγραφή του στο Γυμνάσιο, εάν φοιτά στο Δημοτικό ή Νηπιαγωγείο. Η διαδικασία ολοκληρώνεται με την υπογραφή και την παραλαβή της Έκθεσης από το γονέα. Ο γονέας παραλαμβάνει αντίγραφο για το σχολείο, με την υποχρέωση να το παραδώσει ο ίδιος. 

   • Οι γονείς δύνανται σε περίπτωση μη αποδοχής της αξιολογικής έκθεσης και της πρότασης για το σχολικό πλαίσιο (Ειδικό Σχολείο, Τμήμα Ένταξης, κ.ά.), με βάση τους νόμους 3699/2008 και 4186/2013, να προσφύγουν στη ΔΕΔΑ (Δευτεροβάθμια Επιτροπή Διεπιστημονικής Αξιολόγησης), που συγκροτείται με απόφαση του Περιφερειακού Διευθυντή Εκπαίδευσης.

   • Η Επιτροπή αυτή συγκροτείται ανά Περιφερειακή Διεύθυνση Εκπαίδευσης και αποτελείται από 1 συντονιστή εκπαιδευτικού έργου για την Ειδική Αγωγή και Ενταξιακή εκπαίδευση οικείου Περιφερειακού Κέντρου Εκπαιδευτικού Σχεδιασμού της Περιφερειακής Διεύθυνσης Εκπαίδευσης, ως πρόεδρο, 1 συντονιστή εκπαιδευτικού έργου οικείου Περιφερειακού Κέντρου Εκπαιδευτικού Σχεδιασμού της βαθμίδας εκπαίδευσης από την οποία προέρχεται ο μαθητής, 1 εκπαιδευτικό με εξειδίκευση στην ΕΑΕ για μαθητές πρωτοβάθμιας ή δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης κατά περίπτωση και ειδικότερα του κλάδου ΠΕ02 Φιλολόγων για τη δευτεροβάθμια εκπαίδευση, 1 ψυχολόγο του κλάδου ΠΕ23 και 1 κοινωνικό λειτουργό του κλάδου ΠΕ30, ως μέλη.

   • Η ΔΕΔΑ μπορεί να εισηγείται προς τον περιφερειακό διευθυντή εκπαίδευσης τη διεύρυνση της συγκρότησής της, με τη συμμετοχή πρόσθετων μελών από άλλες ειδικότητες εκπαιδευτικών ή ΕΕΠ, εφόσον η συμμετοχή τους κρίνεται αναγκαία για τις ανάγκες της κατά περίπτωση αξιολόγησης. Οι γονείς ή κηδεμόνες του μαθητή μπορούν να επιλέξουν και έναν εμπειρογνώμονα, ο οποίος γνωμοδοτεί ενώπιον της πενταμελούς ΔΕΔΑ, χωρίς δικαίωμα ψήφου. Η απόφαση της ΔΕΔΑ είναι οριστική. Αν υπάρχει διάσταση απόψεων μεταξύ των εκθέσεων αξιολόγησης των ΚΕΔΑΣΥ και των Κοινοτικών Κέντρων Ψυχικής Υγείας Παιδιών και Εφήβων για τον ίδιο μαθητή και οι γονείς ή κηδεμόνες δεν προσφύγουν στην πενταμελή ΔΕΔΑ, υπερισχύει η έκθεση αξιολόγησης  των ΚΕΔΑΣΥ

Το ΚΕΔΑΣΥ, από την παράδοση της Αξιολογικής Έκθεσης και έπειτα, είναι στη διάθεση των γονέων και των εκπαιδευτικών, για κάθε διευκρίνηση και υποστήριξη των ίδιων και του μαθητή, καθ΄όλη τη διάρκεια της φοίτησής του σε σχολεία της περιφέρειας ευθύνης του.

students, children, back to school-3518726.jpg